Menu

Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Formål
§ 3 Foreningen
§ 4 Generalforsamling
§ 5 Forretningsudvalget
§ 6 Hovedbestyrelsen
§ 7 Økonomi
§ 8 Vedtægtsændringer og opløsning
§ 9 Afdelingen
§ 10 Afdelingens generalforsamling
§ 11 Afdelingens bestyrelse
§ 12 Afdelingens medlemmer
§ 13 Afdelingens økonomi
§ 14 Afdelingens Opløsning

 

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Hørning Idrætsforening ”HIF”, Hjemsted er Hørning Kommune. Foreningen er stiftet d. 27 maj. 1912.

§ 2 Formål Foreningens formål er at skabe interesse for og udbrede kendskab til idræt, samt gennem træning og/eller deltagelse i konkurrencer give medlemmerne mulighed for aktivt virke og samvær

§ 3 Foreningen
Stk.1: Foreningen består af en hovedforening og under denne en afdeling for hver aktiv idrætsgren.
Stk. 2: Hovedforeningen ledes af en hovedbestyrelse, som består af forretningsudvalget og de til enhver tid siddende afdelingsformænd.
Stk. 3 Foreningen tegnes af hovedformanden. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, med ansvar over for hovedbestyrelsen.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes i november måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før afholdelse, enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale blade.
Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Formandens beretning 2. Afdelingsformændenes beretning 3. Regnskab (herunder driftsregnskab og status pr. 30/9) 4. Fastsættelse af ydelser fra afdelingerne 5. Indkomne forslag 6. Valg til forretningsudvalget A. Valg af Hovedformand B. Valg af næstformand/sekretær og hovedkasserer 7. Valg af repræsentant til Hørning Hallen 8. Valg af Revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Eventuelt
Stk. 4: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen – udenfor hovedbestyrelsen – valgt dirigent.
Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6: En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Stk. 7: Adgang, taleret og stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stk. 8: Beslutninger træffes med simpelt stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver dog, at mindst 2/3 af fremmødte medlemmer stemmer derfor jf.§8 stk.1
Stk. 9: Ved valg til forretningsudvalget, vælges hovedformanden for 1 år ad gangen, Næstformand/sekretær og hovedkasserer vælges for 2 år ad gangen. Næstformand/sekretær og hovedkasserer afgår på skift. Ved stemmelighed foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.
Stk. 10: Ved valg af repræsentant til Hørning Hallen, vælges repræsentanten for 1 år ad gangen. Ved stemmelighed foretages omvalg. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.
Stk. 11: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af hovedbestyrelsen kræver det, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftelig begæring herom til hovedformanden, med angivelse af dagsorden.
Stk. 12: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske som ved en ordinær generalforsamling.

§ 5 Forretningsudvalget
Stk.1: Forretningsudvalget består af hovedformand, næstformand/sekretær og hovedkasser.
Stk. 2: Valgbar til forretningsudvalget er enhver over 18 år med adgangsret til generalforsamlingen jf. §4 stk. 7. Ikke tilstedeværende er kun valgbare såfremt skriftlig tilsagn fra vedkommende foreligger.
Stk. 3: Forretningsudvalget kan meddele prokura til hovedkasseren
Stk. 4: Forretningsudvalget kan til enhver tid nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver. Større økonomiske dispositioner kræver dog hovedbestyrelsens godkendelse.
Stk. 5: Det pålægges forretningsudvalget at referere fra sine møder på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 6 Hovedbestyrelsen
Stk. 1: Hovedformanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet indvarsles ved udsendelse af skriftlig dagsorden mindst 5 dage før mødets afholdelse. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2: Det pålægges hovedbestyrelsen, at udsende referat fra bestyrelsesmøderne.
Stk. 3: Såfremt en afdeling efter hovedbestyrelsens skøn ikke arbejder i foreningens interesse eller skader den omdømme, kan hovedbestyrelsen ekskludere afdelingen, såfremt 4/5 af den fremmødte hovedbestyrelse stemmer herfor.
Stk. 4: Hovedbestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som af en afdeling er indstillet til eksklusion, såfremt 4/5 af den fremmødte hovedbestyrelse stemmer herfor. En sådan eksklusion kan indankes skriftligt på den førstkommende generalforsamling.
Stk. 5: Hovedbestyrelsen kan foranledige at der oprettes nye afdelinger.
Stk. 6: Såfremt der i en afdeling med interesserede medlemmer ikke kan vælges en afdelingsbestyrelse, kan hovedbestyrelsen midlertidigt overtage ledelsen af den pågældende afdeling.
Stk. 7: Kun hovedbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Indstilling kan foretages af afdelingerne.

§ 7 Økonomi
Stk. 1: Foreningens midler tilvejebringes gennem ydelser fra afdelingerne. Ydelsernes størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Der kan af disse midler efter hovedbestyrelsens skøn ydes økonomisk støtte til en eller flere afdelinger.
Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan være initiativtager til fællesarrangementer, overskud fra disse fordeles af hovedbestyrelsen.
Stk. 3: Foreningens regnskabsår går fra 1. oktober til 30. september.
Stk. 4: Revision foretages af en på generalforsamlingen valgt revisor, som skal være myndig.
Stk. 5: Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

§ 8 Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1: Vedtægtsændringer skal, for at opnå gyldighed, vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højest 21 dages mellemrum, og at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Stk. 2: Foreningen kan kun opløses, hvis det vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 30 dages mellemrum. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Stk. 3: I tilfælde af opløsning skal eventuel formue og øvrige ejendele anvendes til idrættens fremme. Det nøjagtige formål besluttes af den afsluttende generalforsamling.

§ 9 Afdelingen
Afdelingen tegnes af afdelingsformanden. Den daglige ledelse varetages af afdelingsbestyrelsen, med ansvar overfor hovedbestyrelsen.

§ 10 Afdelingens generalforsamling
Stk. 1: Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.
Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før afholdelse, enten ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved annoncering i lokale blade.
Stk. 3: Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende: 1. Formandens beretning 2. Aflæggelse af revideret årsregnskab 3. Indkomne forslag 4. Valg af afdelingsformand/afdelingskasserer 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af 2 suppleanter 7. Eventuelt
Stk. 4: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen uden for afdelingsbestyrelsen, valgt dirigent.
Stk. 5: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være afdelingsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 6: En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.
Stk. 7: Adgang, taleret og stemmeret har såvel aktive som passive medlemmer over 16 år, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke står i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
Stk. 8: Valgbar til afdelingsbestyrelsen er enhver over 18 år med adgangsret til generalforsamlingen jf. §10 stk. 7. Ikke tilstedeværende er kun valgbare såfremt skrifteligt tilsagn fra vedkommende foreligger
Stk. 9: Beslutninger træffes med simpelt stemmeflerhed og sker ved håndsoprækning.med mindre mindst 10 stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 10: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen kræver det, eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom til afdelingsformanden, med angivelse af dagsorden.
Stk. 11: Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 6 uger efter begærings modtagelse, og indkaldelse skal ske som ved en ordinær generalforsamling.

§ 11 Afdelingens bestyrelse
Stk. 1: Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer, som tilligemed 2 suppleanter vælges af generalforsamlingen. Afdelingsformand og afdelingskasserer vælges for 2 år ad gangen og afgår på skift. Den øvrige afdelingsbestyrelse og suppleanter vælges for 1 eller 2 år ad gangen efter den siddende afdelingsbestyrelses beslutning.
Stk. 2: Afdelingsformanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt, eller når mindst 2 af afdelingens bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Mødet indvarsles ved udsendelse af skriftlig dagsorden mindst 5 dage før mødets afholdelse. Afdelingsbestyrelsen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er afdelingsformandens stemme afgørende.
Stk. 3: Det pålægges afdelingsbestyrelsen, at udsende referat fra bestyrelsesmøderne til afdelingsbestyrelsen og forretningsudvalget.
Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen fastsætter kontingent størrelser for såvel aktive som passive medlemmer, samt et evt. indmeldingsgebyr.
Stk. 5: Bestyrelsen ansætter trænere og ledere.

§ 12 Afdelingens medlemmer
Stk. 1: Såvel aktive som passive medlemmer optages i de enkelte afdelinger og bliver derved medlem af Hørning Idrætsforening.
Stk. 2: Indmeldelse sker skriftlig til afdelingens kasserer. Medlemmerne forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde foreningens vedtægter.
Stk. 3: Ved indmeldelse kan afdelingerne kræve betalt kontingent forud. Afdelingerne kan udelukke ethvert medlem fra såvel træning som turnering ved kontingentrestance udover 2 måneder.
Stk. 4: Afdelingsbestyrelsen kan ekskludere et medlem der er i kontingent restance.
Stk. 5: Afdelingsbestyrelsen kan indstille til hovedbestyrelsen at medlemmer ekskluderes såfremt disse skader foreningens anseelse og arbejde.
Stk. 6: Udmeldelse sker skriftligt til afdelingens kasserer. Forfalden gæld til foreningen skal betales ved udmeldelsen. Intet medlem kan optages på ny, uden at eventuel gammel gæld/kontingent restance til foreningen afvikles.

§ 13 Afdelingens økonomi
Stk. 1: De enkelte afdelinger arbejder økonomisk selvstændigt med ansvar overfor hovedbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for afdelingens administration, herunder evt. gældsstiftelse. Afdelingsbestyrelsen kan meddele prokura til afdelingskasseren.
Stk. 2: Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at der udarbejdes årsbudget, der skal forelægges forretningsudvalget til orientering.
Stk. 3: Afdelingerne skal føre regnskab efter nærmere retningslinier fastsat af hovedbestyrelsen. Regnskabet skal til enhver tid på forlangende fra forretningsudvalget fremlægges for dette.
Stk. 4: Årsregnskabet skal revideres af en registreret/statsautoriseret revisor eller en af hovedbestyrelsen udpeget revisor og et eksemplar skal afleveres til hovedkassereren.

§ 14 Afdelingens opløsning
Stk. 1: En afdeling kan kun opløses, når et flertal af den samlede hovedbestyrelse er indforstået hermed.
Stk. 2: Indstilling til hovedbestyrelsen med forslag om opløsning af afdelingen kan kun ske hvis det vedtages på en generalforsamling. Vedtagelse kræver at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.
Stk. 3: I tilfælde af en afdelings opløsning skal eventuel formue og øvrige ejendele overdrages til hovedbestyrelsen.

Ja, vi bruger også cookies. Det gør vi for at få vores hjemmeside til at fungere optimalt for dig. Cookies er ikke en ufin tackling bagfra hos os :-)
Læs vores privatlivspolitik her